Comparteix:

2015/01/21 - Treballant per integrar l'educació pel desenvolupament a la universitat

22/01/2015

En el marc del projecte liderat per la UAB "Impulsant l'Educació per al Desenvolupament a la Universitat" es va celebrar el passat 15 de gener el 1r Seminari de Treball "L'educació per al desenvolupament en els estudis de grau. Construint una universitat crítica i compromesa". El seminari va reunir més de 40 professionals de les universitats públiques catalanes i membres d'organitzacions que treballen per a la incorporació de l'educació crítica amb l'objectiu de debatre sobre vies de treball conjuntes per a la incorporació de l'EpD en els plans d'estudis formals universitaris.

La UPC va participar en aquest seminari a través de la presentació de "bones pràctiques" com el Programa UPC Reutilitza, la integració de la competència transversal de Sostenibilitat i Compromís Social a la FIB i el Projecte GDEE. A més, diversos mebres de la UPC entre professorat i PAS van participar en el seminari, en el que es van debatre potencialitats, febleses i reptes de l'EpD a les universitats, i es van apuntar algunes propostes per avançar en aquesta direcció. En aquest sentit, es va fer evident la importància de la creació d'una xarxa que vinculi de manera permanent les diferents entitats implicades, que permeti el treball conjunt i possibiliti l'existència d'una massa crítica forta i coordinada. També, des d'un punt de vista intern universitari, es va destacar la necessitat del reconeixement formal de la rellevància de les temàtiques i perspectives que s'inclouen en el que tradicionalment es coneix com EpD, per dotar-les de força institucional i promoure la implicació de nous actors.