Comparteix:

Es facilita el reconeixement acadèmic de les activitats de cooperació per al desenvolupament realitzades durant els estudis de grau.

Reconeixement acadèmic de les activitats de cooperació per al desenvolupament


El Consell de Govern de la UPC va aprovar, en data 20 de juliol de 2011, el document que regula el reconeixement acadèmic de les activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (acord 143/2011). Gràcies a aquest acord, les estudiantes i els estudiants de graus de la UPC poden demanar el reconeixement dins de la seva titulació de fins a 6 ECTS per haver realitzat tasques de cooperació per al desenvolupament durant els seus estudis universitaris.
Hi ha tres tipus d'activitats de cooperació per al desenvolupament susceptibles de ser reconegudes acadèmicament:
1. La realització del mòdul formatiu en cooperació universitària al desenvolupament que coordina el CCD o d’altres programes formatius prèviament validats, amb un reconeixement d'1 ECTS per cada 25 hores de formació.
 
2. La participació en algun programa de mobilitat internacional per a la realització de treballs de cooperació per al desenvolupament reconegut pel CCD, amb un reconeixement d'1 ECTS per cada dues setmanes d'estada.

3. La participació solidària en altres iniciatives de cooperació al desenvolupament, com ara la col.laboració amb ONGD o el suport a la preparació de projectes, sempre i quan l'entitat hagi formalitzat prèviament un acord de cooperació amb el CCD.  El reconeixement és de 2 ECTS per una participació continuada al llarg d'un quadrimestre, equivalent a una dedicació de 150 hores.

6ects.JPG