Comparteix:

Estratègia UPC Recircula , un acord per promoure l’economia circular en l’ús, la compra i la gestió responsable de recursos i residus

economia circular equip impulsor

 

El Consell de Govern de la UPC va aprovar el 29 de març de 2016 l'Estratègia UPC Recircula amb l'objectiu d'utilitzar els recursos d'una manera més sostenible i de tancar el cercle del cicle de vida dels productes tot promovent la reutiització i el reciclatge.

En aquest sentit, s'han establert tres línies que guien el desplegament progressiu de l’Estratègia UPC Recircula, amb una perspectiva global de gestió de recursos i residus.

  1. Ús i compra responsable. Aplicar sistemàticament directrius generals d’ús i compra responsable de productes i serveis.
  2. Foment de la reutilització. Sistematitzar la reutilització interna i externa de productes.
  3. Millora de la recollida selectiva i compostatge. Optimitzar la recollida selectiva de residus i implantar la recollida i compostatge de la matèria orgànica en els campus o en el seu entorn.

D'aquesta manera, la UPC es proposa  avançar en la responsabilitat social cap a un canvi de model sòcio-econòmic de producció i consum que integri la gestió sostenible dels recursos materials, amb una visió a llarg termini i compromesa amb la societat que l’envolta.


Des d'aquest nou enfocament, el programa ReuTIlitza és a la base de la LE2 de la Estratègia i es proposa l’extensió progressiva del Programa a d’altres Campus.