Comparteix:

Informe: Eficiència energètica a les llars amb pocs ingressos

12/07/2017

En un encàrrec de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia (ITRE) del Parlament Europeu, SQ Consult (Països Baixos), l’Institut Fraunhofer de Recerca en Sistemes i Innovació (Alemanya) i el centre CITCEA de la Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya ), han presentat propostes sobre com integrar millor a les llars de baixos ingressos en les actuals polítiques d’eficiència energètica.

 Per tal de combatre de manera més eficient la pobresa energètica a les llars de baixos ingressos, s’ha de tenir en més consideració aquest grup objectiu en les polítiques d’eficiència energètica.

L’estudi “Eficiència Energètica per a llars de baixos ingressos” descriu les influències positives de millorar l’eficiència energètica tant a les llars de baixos ingressos com en l’economia en el seu conjunt.

 

Aquest estudi té l'objectiu d'analitzar els impactes que l'eficiència energètica té als habitatges amb pocs recursos, determinant quin grau de polítiques d'eficiència s'haurien de vincular específicament a aquestes, i en quines circumstàncies s'haurien de combinar amb polítiques socials. L'estudi es compon de diverses parts:

 1. INTRODUCCIÓ: Marc general

 2. IMPACTES: Classificació i anàlisi dels múltiples impactes que l'eficiència energètica té a les llars amb pocs ingressos, classificats en mediambientals, econòmics i socials. Aquesta anàlisi informa el lector de la necessitat d'establir polítiques pluridisciplinàries que s'adrecin a tots aquests beneficis.

 3. BARRERES: Anàlisi de les barreres per que l'eficiència energètica arribi a les llars amb pocs ingressos. S'identifiquen 4 tipus: de comportament, informació, econòmiques, administratives). Aquelles barreres més rellevants per les llars amb pocs recursos són analitzades en detall.

 4. AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES: Per determinar quines i com poden contribuir a eliminar aquestes barreres i fer arribar a la població els múltiples beneficis de la pobresa energètica. S'analitzen també múltiples exemples dels estats de diferents països de la Unió Europea i també d'altres.

 5. RECOMANACIONS: Es proposen sis recomanacions generals, cadascuna amb suggeriments específics per a les diferents directives de la UE. Aquestes recomanacions són:

 • Assolir definicions comunes de consumidor vulnerable i pobresa energètica per ajudar a estandarditzar polítiques i augmentar la visibilitat política, però deixant als Estats membres la llibertat d’adaptar aquestes definicions per tenir en compte les diferències entre països o regions.

 • Definir objectius de la UE en matèria d’energia i clima a la legislació pertinent que abordin per igual tots els grups d’usuaris finals, inclosos els grups més vulnerables. Un monitoratge continu i requisits de notificació sobre el compliment d’aquests objectius poden ajudar que aquest tipus de polítiques també arribin a les llars de baixos ingressos.

 • Promoure que els beneficis múltiples de l’eficiència energètica es comuniquin de manera proactiva per educar a la societat sobre els efectes positius que pot proporcionar, com una millor salut i benestar.

 • Les barreres específiques que afecten les llars de baixos ingressos han de ser abordades en la legislació de la UE i pels Estats membres en els seus plans estratègics per a la renovació d’edificis.

 • És recomanable deixar als Estats membres trobar el millor equilibri entre les polítiques d’eficiència energètica i les mesures socials per erradicar o reduir la pobresa energètica a causa de les grans diferències entre ells.

 • Utilitzar el finançament provinent de fons socials europeus, fons d’inversió o fons d’infraestructura d’altres sectors que es beneficiïn dels impactes de l’eficiència energètica, com ara els fons de salut i benestar social, per a ser considerats com una alternativa o font de finançament addicional.

 

Podeu consultar l'informe sencer aquí. (en anglès)