Comparteix:

La CUD als nous estatuts de la UPC

El passat 1 de juny es publicà l'acord de govern GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, en els que la cooperació universitària al desenvolupament i el CCD veuen clarificat i reforçat el seu paper.

Els nous Estatuts de la UPC –aprovats pel Claustre el dia 21 de desembre de 2011 i per Acord de la Generalitat GOV/43/2012, de 29 de maig de 2012- representen, des de la perspectiva de la cooperació al desenvolupament, un avanç molt significatiu en relació amb la normativa anterior, que tan sols es referia a aquest àmbit d’actuació de manera molt genèrica i marginal.

El desplegament estatutari d’aquesta matèria significa, d’una banda, l’adequació a la normativa i instruments que regulen el paper de la universitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. I, d’altra banda, també consolida el CCD com la unitat responsable d’aquesta línia a la nostra universitat i clarifica quin és el seu encaix en l’estructura orgànica de la UPC.

En aquest sentit, convé destacar:  
  • Des de la perspectiva dels objectius de la universitat, el nou redactat millora clarament l’encaix de les activitats de cooperació al desenvolupament. L’article 4 incorpora una concepció global de la formació orientada a fer front als reptes socials i a la consecució d’una societat més justa, en plena sintonia amb la visió de la CUD.
  • A nivell de principis informadors la normativa anterior es limitava a fer una referència genèrica a la promoció del desenvolupament sostenible, a l’article 4.2. En els Estatuts recentment aprovats, l’article 5 incorpora de manera explícita la cooperació al desenvolupament entre els principis informadors de la UPC. Més enllà de fer una declaració programàtica o limitada a l’extensió universitària, confirma el caràcter transversal de la cooperació al desenvolupament assenyalant que l’eradicació de la pobresa i la reducció de les desigualtats entre pobles s’han de promoure tant a través de les activitats de formació i de recerca com a nivell institucional. Altres apartats del mateix article també hi fan referència, en particular el 5.4 –el coneixement com a bé orientat a facilitar el desenvolupament humà- i el 5.6 –la promoció de la responsabilitat social i de l’educació en valors
  • Pràcticament ni hi havia cap disposició específica que es referís a aquesta activitat, més enllà d’una referència molt concisa a l’article 122. Ara s’afegeix una nova secció, integrada per dos articles (146 i 147) que regulen explícitament l’activitat de cooperació al desenvolupament a la UPC. El primer d’ells defineix quin és el paper i el compromís que assumeix la universitat en aquest àmbit. D’altra banda, l’article 147 dóna per primera vegada rang estatutari al CCD, a qui assigna la funció de coordinar les activitats de cooperació al desenvolupament que es realitzen a la UPC.
  • A nivell orgànic, el Estatuts de l’any 2003 no feien cap tipus de referència al CCD i tampoc hi havia cap document aprovat per Consell de Govern que establís clarament la seva condició d’unitat estructural de la UPC. Tan sols en base al reglament del CCD (any 1992) i a alguns altres acords i documents aprovats pels successius equips de govern es podia desprendre aquesta conclusió. Els nous Estatuts defineixen al CCD com a unitat estructural de la UPC, dins de la categoria d’unitats d’administració i serveis. Com a tal li correspon donar suport a l’activitat acadèmica, de gestió o de servei en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
  • Dels Estatuts se’n deriva la necessitat de reformar el reglament de funcionament del CCD, que haurà de ser aprovat per Consell de Govern.