Comparteix:

PFC "Avaluació de la gestió de Organitzacions No Governamentals per el Desenvolupament. Aplicació d’un model de bones pràctiques a una ONGD."

El passat 10 de novembre, Joan Turu Tarré, estudiant de l'ETSEIB, va defensar el seu PFC "Avaluació de la gestió de Organitzacions No Governamentals per el Desenvolupament. Aplicació d’un model de bones pràctiques a una ONGD", dirigit per Lucas Van Wunnik.

Moltes són les eines que permeten avaluar l’actuació i el seguiment dels projectes que duen a terme les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD). No obstant, poques eines existeixen que permetin avaluar l’àmbit de la gestió de les pròpies organitzacions.


Aquest projecte sorgeix fruit del interès de l’ONGD Entrepobles en aplicar el Model de Transparència i Bon Govern de la Coordinadora de ONGD a Espanya (CONGDE) a la seva organització, doncs superar el Model serà d’obligatori compliment per a totes les organitzacions membres de la CONGDE a partir de l’any 2012. El principal objectiu del projecte desenvolupat és donar resposta a si aquest Model és una eina útil per valorar la gestió de les ONGD.

L’estructura del projecte es divideix en dues parts, una primera part teòrica, i una aplicació pràctica. A la primera part, s’ha dut a terme un estudi per conèixer l’entorn on desenvolupen la seva activitat les ONGD, i comprovar quines eines semblants d’avaluació de la gestió existeixen. Pel que fa a la part pràctica s’ha dut a terme l’aplicació del Model de la CONGDE a la ONGD Entrepobles. L’experiència revela que el Model és capaç de detectar la majoria de fortaleses i debilitats de la organització en l’àmbit de la gestió. En la realització del projecte s’han contemplat quatre àmbits d’avaluació de les ONGD (Transparència, Bon Govern, Eficàcia de l’acció sobre el terreny i Ètica), i tot i que el Model de la CONGDE només se centra en els dos primers, el seu compliment contribueix indirectament al enfortiment dels altres dos àmbits d’ètica i eficacia de l’acció sobre el terreny.

Una de les principals dificultats va ser la falta d’informació i documentació específica sobre el sector de les ONGD, i es per això que es van realitzar diverses entrevistes i consultes a persones de l’entorn de la cooperació (representants d’agències oficials de cooperació, personal d’institucions finançadores provades, membres i directius d’ONGD).

Les conclusions del projecte mostren que hi ha una tendència (almenys en el que es refereix al finançament públic) a treballar amb organitzacions de major dimensió i estructura. Aquest fet justifica la necessitat d’un estàndard que avaluï la seva pròpia gestió. El Model de la CONGDE es considera una eina útil per valorar la gestió de les ONGD, doncs ha estat capaç d’identificar aspectes de millora, destacant el fet de que aquest ha de ser complementari a altres eines de seguiment i avaluació de projectes ja utilitzades, i que en conjunt permetin fer una valoració global del funcionament d’una ONGD.