Comparteix:

Recolzament a la docència de l’enginyeria de processos al Marroc

13/06/2012

El sector de l’energia ha experimentat en els darrers anys canvis importants, amb uns processos de liberalització progressiva. Marroc és un país altament dependent de les importacions d’energia, sent el principal importador de petroli de tots els països àrabs. En efecte, més del 96% de la seva demanda d’energia primària es cobreix a través d’importacions. Tot i que cada any augmenti la producció, també augmenta el consum.

S’estan duent a terme acords entre el sector privat i l’Oficina Nacional d’Energia (ONE) amb l’objectiu d’augmentar la producció, la potència de les centrals instal·lades i diversificar les fonts de generació. Respecte a les energies alternatives, es pretén diversificar la producció, a través d’estacions solars i eòliques, amb l’objectiu que al 2020 el 20% de l’energia produïda provingui de fonts renovables.

Un altre element determinant del sector elèctric al Marroc ha estat la connexió amb Espanya, d’on importa una bona part de la seva demanda d’energia i a la que exporta en moments punta (com per exemple durant el període estival a Espanya). Actualment, es troben en funcionament dues interconnexions submarines amb capacitat per a 1.400 MW i està en projecte una tercera. Cal assenyalar que l’elevat cost de l’energia és un dels elements que més afecta a la competitivitat de les empreses al Marroc.

Motivació:
En els darrers anys, la col·laboració del departament d’Enginyeria Química (EQ) de la UPC i el departament d’Enginyeria de Processos de l’Escola Nacional d’Indústria i Mineria (ENIM), de Rabat, ha estat constant, amb l’objectiu de formar i proporcionar eines de suport a la gestió i optimització de processos en sectors com el de la indústria química i energètica.

Mitjançant la participació activa de membres del departament d’EQ, s’han dut a terme activitats per a la formació d’estudiants i professors de l’ENIM en diferents àrees de l’enginyeria de processos i sistemes, gràcies a l’ajut rebut del CCD al 2008. Un reflex d’aquesta col·laboració són les publicacions i contribucions a congressos internacionals en matèria d’innovació pedagògica en els que han participat:

  • Chouaib Benqlilou i Moisès Graells. “Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas de Marruecos: Transferencia y Aplicación de experiencias más allá del marco del EEES”. Cuadernos de Innovación Educativa en las Enseñanzas técnicas universitarias Vol. 2 N. 2. (2011) 49‐57
  • Toshko Zhelev, Chouaib Benqlilou i Moisès Graells. “New engineering degrees addressed to Science graduated students: Ireland and Morocco experiences” XVIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. Universidad de Cantabria. Santander, Espanya. Del 6 al 9 de juliol de 2010
  • Moisès Graells i Chouaib Benqlilou. “Learning based objectives and Bologna process guidelines as a means to enhance academy‐enterprise partnership” University Research‐Industry: partnering opportunities conference Rabat. Del 21 al 23 de juny de 2010.
  • Chouaib Benqlilou, Moisès Graells, “Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas de Marruecos: Transferencia y Aplicación de experiencias más allá del marco del EEES” 17º Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (17 CUIEET). Valencia, Espanya. Del 15 al 18 de setembre de 2009.

OBJECTIU:
El projecte presentat a aquesta convocatòria 2012 pretén anar més enllà. Com a objectiu principal del projecte es planteja el disseny estructural d’un màster en optimització de processos i sistemes energètics, en el qual els estudiants siguin capaços de modelar, optimitzar i gestionar sistemes de producció, augmentant la qualitat del producte desitjat i millorant la presa de decisions, fent èmfasi en els sistemes d’energies alternatives. Per a això cal posar l’accent en:
  1. La importància dels simuladors i de les eines d’optimització com a eines d’aprenentatge per a l’alumnat, que posteriorment les pugui utilitzar de manera autònoma, i que això els permeti realitzar de manera accessible una anàlisi de diferents processos que s’aproximen a la realitat, així com la utilització d’aquestes eines per a la millora dels processos existents.
  2. La incorporació de l’aprenentatge basat en la resolució de problemes, fomentant el treball basat en el coneixement i treball en equip. D’aquesta manera, es pretén desenvolupar les habilitats de comunicació i treball en grup, adquirir coneixements i valorar-los, acarar diferents possiblitats de resoldre problemes i treballar en situacions similars a les del món real.
  3. Altres conceptes clau que acompanyen la filosofia d’aquest curs són les polítiques de sostenibilitat i medi ambient en la indústria, basades especialment en un enfocament de l’optimització dels recursos energètics.
  4. Mantenir i potenciar un vincle amb aquesta escola per poder col·laborar activament en projectes de docència i de recerca.