Comparteix:

2019-A012

Treball de camp per a l’avaluació dels sistemes híbrids de generació d’energia fotovoltaica i biomassa existents a Tanzània: un enfocament tecnològic complet per a la implementació de la tecnologia a Ghana

2020-A007.png

Lloc de realització: Tanzània
Soci local: Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi (Ghana)
Participants de la UPC: Sebastián Gabriel Zaera i Pol Arranz Piera
Dates de realització: 15 d'abril del 2019 al 90 de setembre del 2019
Ajut del CCD: 3.000 €

Context del projecte

A Ghana, la taxa d’accés a l’electricitat a les zones rurals és del 71%, un nombre molt superior a la mitjana de la regió. Tanmateix, la qualitat del servei de xarxa és lluny d’ésser òptima i les zones del país que encara estan desconnectades presenten diverses dificultats geogràfiques, fent que l’extensió de la graella resulti molt cara. Per això, el govern de Ghana va decidir començar a promoure la construcció de mini-xarxes. S'han fet alguns projectes pilot en els darrers anys mitjançant panells fotovoltaics, generadors eòlics i bateries combinades amb un sistema dièsel. Les proves van tenir èxit i el país preveu construir 300 instal·lacions per al 2030. Aquest objectiu ambiciós ha augmentat l’interès per analitzar diferents possibilitats tecnològiques i els recursos solars i de biomassa s’han convertit en alternatives atractives. Ghana té un gran sector agrícola i compta amb un important potencial de biomassa que pot cobrir una part important de la seva necessitat energètica i un potencial fotovoltaic considerable.

Diversos països africans han seguit l'estratègia de desenvolupament de mini-xarxes i Tanzània és un dels líders regionals en aquesta matèria. Nombrosos desenvolupadors privats han establert les seves operacions al país, recaptant fons d’importants organitzacions internacionals tant en termes d’equitat, préstecs i ajuts i escollint diferents tecnologies per a subministrar les seves mini-xarxes. Algunes mini-xarxes fotovoltaiques híbrides amb biomassa solar han estat construïdes per una companyia índia anomenada Husk Power Systems i, per aquest motiu, s'ha dut a terme una activitat de treball de camp a Tanzània per obtenir coneixement dels projectes existents i aprendre de les experiències dels desenvolupadors, amb l'objectiu d'utilitzar aquesta informació per a l'estudi a Ghana.

Què s'ha fet?

S'han visitat les instal·lacions en 4 projectes en funcionament en l'actualitat.

Durant les visites, es va recollir informació tècnica sobre els equips utilitzats, els horaris de funcionament, els horaris de manteniment, la disponibilitat dels insums i els requisits. A més, es va entrevistar diferents parts interessades relacionades amb la indústria.

Amb la informació recopilada, es va realitzar un estudi de viabilitat tecnoeconòmica i una simulació operativa per tal d’identificar la mida òptima de la mini-xarxa i avaluar la viabilitat de la configuració suggerida. L’anàlisi tècnica demostra que el potencial de generació d’electricitat és suficient per subministrar les càrregues estimades de la comunitat en un escenari amb un creixement demogràfic i un augment d’usos productius de l’energia.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

La interacció amb els agents locals va crear una interessant xarxa per a més col·laboracions. Hem detectat una quantitat important d’oportunitats de millora durant les activitats de treball de camp que podrien donar lloc a projectes de cooperació en els propers anys. Molts dels socis van mostrar interès per aquestes possibles col·laboracions.

Respecte a aquesta investigació particular, el grup tracta d’elaborar un treball i presentar els resultats de la investigació en conferències relacionades amb l’energia.

Valoracions dels participants

Sebastián Zaera 

I am glad that this project has been successful in achieving varied objectives. On the first place, the fieldwork has provided us with a plethora of information for the development of the techno-economic analysis and case studies, allowing us to gain several insights both in terms of quantitative data and qualitative inputs. Furthermore, the research group has been able to establish important connections with local stakeholders and create possible future links for upcoming projects. This combination has led to the development of more realistic modelizations, giving the Master Thesis an added value in comparison with the existing literature papers.

Personally, it has also been a meaningful experience and the possibility of getting to know different cultures and ways of living has undoubtedly complemented my professional development.

Pol Arranz

El projecte ha estat un èxit, tant des del punt de vista operatiu (activitats realitzades i resultats assolits) com pedagògics. L’esforç i l'actitud de l’estudiant Sebastián Zaera ha estat excel·lent des del primer dia, compromesa amb els objectius plantejats i amb un alt nivell de maduresa professional i personal. Valoro molt positivament la realització del treball de camp, que presentava un seguit de reptes logístics que hem pogut solucionar gràcies a una molt bona preparació i antelació i a un bon nivell de coneixements sobre l’accés a l’energia, la tecnologia solar fotovoltaica i la biomassa. Gràcies a aquest projecte, s’ha pogut dotar de dades realistes i informació molt rellevant per al contingut del treball final de master de’n Sebastián, i a més ens servirà com a base per a la preparació d’articles científics i contribucions a congressos.

Keywords
Àfrica