Comparteix:

2020-B010

Strategies for Enhancing Sustainable Treatment of Wastewater and Food Waste II

2020-A007.png

Lloc de realització: Barcelona i Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Soci local: Universidad Federal de Minas Gerais
Participants de la UPC: Alex Biosca Bosque, Rubén Díez Montero, Ivet Ferrer Martí, Marianna Garfi
Dates de realització: 01 de juny del 2020 al 31 de juliol del 2021
Ajut del CCD: 530 €

Context del projecte

El projecte consisteix amb una col·laboració entre el grup GEMMA de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental de la Universitat Federal de Minas Gerais, sobre l'avaluació de tecnologies i estratègies sostenibles pel tractament d'aigües residuals i residus orgànics en el context climàtic i social de Brasil. En concret, els processos de tractament d'aigües basats en microalgues i la digestió anaeròbia de residus orgànics, així com la seva combinació, es consideren tecnologies adequades a les condicions climàtiques, geogràfiques i socials de Brasil, com són l'elevada temperatura i radiació solar, l'estabilitat d'aquestes condicions al llarg dels anys, la disponibilitat de terreny, la inversió i dedicació econòmica a sistemes de tractament d'aigües i residus, i el tipus de tecnologies utilitzades actualment.

Què s'ha fet?

Inicialment, estava prevista la mobilitat de dos estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya a la Universidad Federal de Minas Gerais pel desenvolupament d'experiments utilitzant sistemes de tractament d'aigües residuals basats en microalgues i processos de digestió anaeròbia de residus orgànics. Donada la situació pandèmica global, finalment s'ha decidit no viatjar, per la qual es van reformar els objectius del projecte, en tot cas amb acord amb la contrapart. Concretament, el projecte s'ha orientat cap a l'estudi de la utilització de biomassa de microalgues produïdes en el tractament d'aigua residual com a biofertilitzant per a l'ús en l'agricultura. Per això, s'ha realitzat una revisió de l'estat de l'art de la utilització de microalgues i cianobacteris cultivades en aigua residual com a biofertilitzant o bioestimulació; s'ha dut a terme una avaluació experimental de la producció de biofertilitzants a partir de microalgues criades en un sistema de tractament d'aigua residual urbana a escala pilot a la Universitat Politècnica de Catalunya; també s'ha dut a terme una avaluació de les propietats agronòmiques del biofertilitzant de microalgues mitjançant la seva aplicació amb el cultiu de plantes d'alfàbrega d'hivernacle.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Es preveu la continuïtat de la col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad Federal de Minas Gerais en aquesta línia d'investigació, donat el gran potencial i interès que s'ha mostrat per ambdues parts. Concretament, es preveu la continuació de la col·laboració per a la consecució dels objectius no aconseguits en el projecte inicial, a causa de l'interrupció per la pandèmia de la COVID-19. Tanmateix, durant les reunions i discussions mantingudes en aquesta col·laboració, s'ha decidit no sol·licitar un nou projecte de continuació ja que les limitacions i restriccions sobre mobilitat generen massa incertesa a un projecte orientat a la mobilitat d'estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya a la contrapart. Per tant, s'esperarà que s'estabilitzi la situació i/o s'exploraran altres vies de col·laboració.

Valoracions dels participants

Alex Biosca Bosque - Estudiant de màster de la Univeristat Politècnica de Catalunya

Llevar a cabo mi trabajo de final de máster en el grupo GEMMA ha sido una experiencia muy enriquecedora en diferentes ámbitos. Gracias a los investigadores que me han guiado y asesorado a lo largo del trabajo, he aprendido en términos de metodología de trabajo y aspectos técnicos. A lo largo de este periodo, han sido unos excelentes compañeros de consulta manteniendo una relación completamente horizontal; lo cuál ha sido muy estimulante.

Rubén Díez Montero - Personal Docent i Investigador, responsable del projecte

Mediante este proyecto pretendíamos llevar a cabo acciones que no pudimos ejecutar en el anterior proyecto 2019-B017, pero la evolución de la pandemia COVID no ha permitido cumplir este objetivo plenamente. Aun así, hemos encontrado una vía para avanzar en los objetivos de investigación y colaboración con la contraparte. Destaco la colaboración y flexibilidad del Centre de Cooperació i Desenvolupament, que ha permitido alcanzar soluciones razonables y adecuadas a la situación.