Comparteix:

2020-D002

Mirades Solidaries: millora de l'atenció clínica als pacients d'acció social.

2020-A007.png

Lloc de realització: Centre universitari de la visió, Terrassa
Participants de la UPC: Estudiantat universitari de grau i de master de la FOOT
Dates de realització: Curs acadèmic 2020-2021
Ajut del CCD: 11.662 €

Context del projecte

Per donar resposta a la complexa realitat  de l’exclusió social i pobresa presents a la nostra societat,  l’acció social del Centre Universitari de la Visió treballa per la defensa i la promoció de l'accés a la salut visual de persones en situació de vulnerabilitat social, com un instrument que contribueix de manera eficaç a superar desigualtats i, en conseqüència, a fer efectiu l'exercici dels seus drets individuals i col·lectius, com els drets a l'educació i al treball

Per aconseguir-ho, el Centre Universitari de la Visió facilita solucions (com exploracions de salut visual, ulleres, lents de contacte o teràpies visuals) als problemes de visió de persones de totes les edats en risc d'exclusió social i que, per tant, es troben temporalment fora del circuit habitual (òptiques) per atendre la seva salut visual.

Què s'ha fet?

S'han realitzat l'activitat d'aprenentatge servei al llarg del curs acadèmic, principalment a la Unitat d'atenció visual general  i la unitat de lents de contacte, que són les unitats amb més docència del Centre. S'han proporcionat ulleres i lents de contacte a tots els pacients derivats ajustant-nos a les necessitats visuals que podien tenir.  Si així ho han requerit, se’ls ha proporcionat lents especials (altes graduacions, filtres, prismes, vidres amb tractaments especials, progressius) per tal que poguessin gaudir de la millor solució tècnica possible dins dels recursos dels que es disposen en el projecte.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Aquest model de funcionament fa més de 15 anys que funciona i ha anat creixent paulatinament. És una fórmula que és bàsica per proporcionar unes pràctiques clíniques de qualitat als estudiants de la Facultat d'Òptica i Optiometria de Terrassa i seguirem buscant complicitats i sinergies amb tots els actors del projecte per tal que segueixi sent una realitat any rere any.

Valoracions dels participants

Formar part i coordinar l’equip que fa possible la tasca social que es desenvolupa al Centre Universiati de la Visió a través de l’aprenentatge servei és una satisfacció i un estímul per el desenvolupament professional dins una entitat pública com la Universitat Politècnica de Catalunya.