Comparteix:

2021-I013

Diagnosi tècnica i proposta d'actuació al Parc històric de Chinchero, Perú

2020-A007.png

Lloc de realització: Chinchero, cusco, Perú
Soci local: Asociación ADEHPRI
Participants de la UPC: Judit Taberna Torres, Karin Hofert Feix, Alba Almansa Llamas
Dates de realització: 01 de juliol del 2021 al 23 de desembre del 2021
Ajut del CCD: 1.550 €

Context del projecte

Aquest projecte és la continuació d’un projecte engegat el 2019.

Posant el focus en el coneixement i desenvolupament de l'economia, sustentada en l’elaboració i venda del treball tèxtil, s’ha desglossat a diferents escales el comerç tèxtil des de l’eix comercial fins al producte de venda.

La feina bàsica és la documentació en suport digital (AutoCAD), dels voltants immediats de la plaça, incloent-hi el carrer principal d’accés a la mateixa a través del poble. Registrant les dimensions, la materialitat, els mètodes constructius, els usos actuals, els recorreguts, de l’espai públic i, la relació amb l’espai privat (els edificis). 

També s’ha complementat la documentació bàsica ja elaborada en la fase prèvia amb les patologies visibles exteriorment a la façana dels edificis que generen la plaça del mercat tèxtil, localitzades i classificades permetran posteriors propostes de restauració i rehabilitació.

Què s'ha fet?

Incidir en el coneixement i desenvolupament de l'economia, sustentada en l’elaboració i venda del treball tèxtil. Desglossant, a diferents escales, el comerç tèxtil des de l’eix comercial fins al producte de venda.

  • Eix comercial: itineraris d'accés de la carretera principal cap al Parc Històric, entenent el comerç com a eix continu que s’estén cap al carrer modificant les condicions i afectant l’elecció del recorregut 

  • Envolvents comercials: fixes i efímers, del carrer a la plaça. La generació d’activitat al voltant de la venda de productes tèxtils, com s’exposen, muntatge i desmuntatge, temporalitat.

  • Productes: catàleg dels elements produïts, classificats i desglossats. Varietat, mides, quantitat i empaquetatge.

Així, obtenim una categorització de comerços i productes com a generadors del moviment dins de Chinchero i d’activitat dins de la plaça.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Amb el recull de dades que s’ha obtingut d’aquest estudi es durà a terme un projecte de caràcter propositiu: projectar un element que pugui contenir el producte, facilitat de muntatge i desmuntatge, repetició en sèrie, i s’adeqüi a la plaça amb la mínima intervenció dins del conjunt.

A partir de la proposta i en funció de la resposta que tingui es podrà plantejar un projecte de reforma i rehabilitació de l’edifici per emmagatzematge de productes artesanals de la cooperativa de dones de Chinchero.

Valoracions dels participants

L’experiència m’ha facilitat l’aplicació professional de les tècniques de representació, la valorització dels elements patrimonials i, la capacitat d’analitzar els elements intangibles i materials d’un emplaçament. També la possibilitat de realitzar el treball de camp proporcionant un aprenentatge fonamentat en l’aplicació pràctica en contacte amb el territori, que complementa els coneixements teòrics.