Comparteix:

2022-A029

Treball de camp per la continuïtat del desenvolupament de la tesi doctoral “Alternative apporach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human development”

2020-A007.png

Lloc de realització: Kwale County, Kenya
Soci local: Fundifix
Participants de la UPC

Daniela Cid Escobar, estudiant de doctorat (PDI)

Albert Folch Sancho, director de tesis doctoral

Dates de realització: 23/01/2023 – 20/03/2023 
Ajut del CCD: 4.000 €

Context del projecte

Aquest projecte forma part del treball doctoral "Alternative approach for water wicked problems: Sociotechnical groundwater management tool to improve human development", finançat pels ajuts predoctorals del CCD (Convocatòria 2019). El seu objectiu principal és el desenvolupament de metodologies per millorar l'accés a l'aigua en àrees rurals del sud global. Les eines busquen ser aplicables a diferents escales i en àrees amb diferents realitats, cercant enfocaments interdisciplinaris que considerin variables tant socials com biològiques i del medi físic.

Què s'ha fet?

Es va aconseguir actualitzar la base de dades hidrogeològiques recopilades durant Gro for Good, la qual consistia en la hidroquímica de l'aigua en diferents punts de monitorització durant l'època seca i humida, i el mesurament de nivells freàtics. Durant el treball es van realitzar mesuraments de nivell freàtic i paràmetres fisicoquímics de l'aigua subterrània en 73 punts diferents a la zona d'estudi, permetent analitzar l'evolució històrica de la hidroquímica de l'aqüifer.

Es va recollir informació històrica de la qualitat d'aigua a diferents punts gestionats per la companyia minera i pel govern municipal. I a més, es van realitzar 250 enquestes a les i els usuaris dels punts d'abastament d'aigua. L'enquesta estava enfocada a l'impacte que ha tingut la degradació del recurs hídric, els canvis en l'ús d'aigua i les mesures d'adaptació que han pres per superar la situació.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El treball amb Fundifix continuarà almenys fins que acabi la tesi doctoral a finals del 2023. El treball en conjunt data des del 2015 i podria continuar segons vagin apareixent noves línies de recerca i finançament.

Valoracions dels participants

Daniela Cid

Valoro positivament el treball a camp. El suport per part de Fundifix va ser molt important per poder desenvolupar les tasques de bona manera. Fundifix va facilitar la formació d'un equip de treball amb el qual vam recórrer els diferents punts d'interès, fent les enquestes i prenent els mesuraments de camp. També van ser imprescindibles per poder tenir reunions amb autoritats i diferents indústries de l'àrea, ja que, en ser coneguts per ells, ens van acollir millor i van acceptar ràpidament reunir-se amb nosaltres.

Albert Folch

Crec que el treball realitzat a ha estat molt positiu. La visita i treball realitzat a la zona ha tingut diversos efectes positius. Per un costat, s'han estretit els vincles amb Fundifix, un actor local molt important en la gestió dels recursos hídrics a la zona. Al mateix temps, la implicació de Fundifix ha permès incloure de forma més realista una visió més local a la recerca que estem fent, poden ser així més eficients i enfocar millor la feina de cara a millorar l'accés a l'aigua en zones rurals en països en desenvolupament en base al treball realitzat en aquest cas d'estudi.

En aquest sentit, aquest projecte ha permès millor l'aplicació d'un nou índex desenvolupat per part de la Daniela, tenint in situ el feedback de Fundifix en la versió final, i per l'altre, entrar a valorar de forma més acurada la importància de la qualitat de l'aigua subterrània per a millorar l'accés a l'aigua en zones costaneres rurals en països en desenvolupament.