Comparteix:

2.1 - FUNDACIÓ ADSIS - App de Seguiment

Fundació ADSIS 

 

Descripció entitat:

La Fundació ADSIS és d’àmbit estatal i té més de 30 centres repartits per tot Espanya, 3 d’ells a Barcelona. Un d’ells, al barri de Ciutat Vella, està format per un equip d’educadors de carrer que té un encàrrec municipal respecte als joves del casc antic. La seva feina és observar i estudiar els joves que presenten risc d’exclusió social al barri, ja siguin residents o no. Interactuen amb ells, recullen informació important i els donen suport en les seves necessitats de formació, cerca de feina o d’habitatge.

A més, la fundació dinamitza espais esportius i de lleure al barri per millorar la integració d’aquest col·lectiu amb els veïns de la zona i, d’aquesta manera, rebaixar i prevenir conflictes.

 

Descripció del voluntariat:

Quan van pel barri, els educadors del centre porten una petita llibreta on fan les anotacions o bé les intenten memoritzar i, un cop acabada la ronda, en tornar al centre han d’introduir tota la informació obtinguda als ordinadors. Aquesta tasca és molt poc eficient i es perd informació pel camí. Els seria de gran utilitat disposar d’una eina que els permeti introduir aquestes dades al moment i una aplicació Android podria solucionar aquesta mancança.

La tasca de la persona voluntària és dissenyar i desenvolupar l’App que permeti fer el seguiment del col·lectiu de joves als que atén la fundació. Aquesta App ha de tenir unes funcionalitats senzilles que permetin introduir la informació i que aquesta sigui enviada directament als ordinadors del centre.


Què aportarà la participació a la persona voluntària:

Posar en pràctica els coneixements en Android fent una aplicació d’ús real amb una clara utilitat social. Conèixer de primera mà el col·lectiu d’usuaris atesos per la fundació a Ciutat Vella i veure el suport que se’ls dona.

 

Dates:

1r o 2n Quadrimestre o període de vacances.

 Ubicació:

Barcelona, carrer Assaonadors 20.

 Horari:

A convenir amb les persones voluntàries.

Places:

1 o 2 voluntaris o voluntàries.

 Hores de dedicació mínimes:

Mínim de 60 hores (2 ECTS) si es domina Android, 90 hores (3 ECTS) si no.

 Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Les persones voluntàries han de ser tolerants, obertes de ment i sensibles amb la problemàtica d’aquest col·lectiu, ja que tindran contacte amb els i les joves als que dona servei la fundació. La col·laboració implica firmar un contracte de confidencialitat de dades i els/les voluntàries hauran d’obtenir i aportar el certificat que acredita la manca de delictes de naturalesa sexual –un tràmit gratuït que es pot fer per via electrònica- ja que algunes de les persones amb les que treballa la fundació són menors d’edat.