XXXI Convocatòria d'Ajuts - 2023

La convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) es nodreix dels recursos dedicats per la UPC i de les aportacions solidàries d'estudiants, Personal Docent Investigador i Personal d'Administració i Serveis a la Campanya del 0,7%, i dóna suport a les activitats de cooperació per al desenvolupament, recerca per al desenvolupament, iniciatives d'àmbit local orientades a combatre la pobresa i l'exclusió i propostes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament en què participen membres de la UPC.

Calendari i documentació
Presentació de les sol·licituds

del 20 de febrer al 14 de març de 2023

Bases de la convocatòria

Modalitats i Formularis

Modalitat A

Modalitat B

Modalitat C

Modalitat D

Model de pressupost (Model únic per a totes les modalitats)

Resolució

A partir del 12 de maig de 2023 - Llistat de projectes

Acceptació dels ajuts

19 de maig de 2023

Gestió, seguiment i pagament dels ajuts

Instruccions per a la gestió dels projectes

Informes parcials abans del 15 de novembre de 2023 (si el projecte no finalitza al 2023)
Informes finals

45 dies després de la finalització de l'activitat

Qui pot presentar una proposta?

Poden formar part dels equips que impulsen els projectes tots els membres de la comunitat universitària (PAS, PDI, estudiantat i alumni). 

Poden ser beneficiàris dels ajuts de mobilitat: 

 • Estudiants amb matrícula en vigor en estudis oficials de la UPC (graus, màsters universitaris o programes de doctorat). La matrícula ha de ser vigent durant la realització del projecte.
 • Personal docent i investigador (PDI)
 • Personal d’administració i serveis (PAS) de la UPC.
 • Una persona d’Alumni UPC en cada un dels projectes.

Reconeixement de crèdits ECTS
Aconsegueix fins a 6 crèdits per participar en la convocatòria

Què cal fer per presentar una proposta?

Escull la teva modalitat

MODALITAT A: Activitats de cooperació internacional al desenvolupament

Formulari Modalitat A


 MODALITAT B: Projectes de recerca en ciència i tecnologia per al desenvolupament humà.

Formulari Modalitat B


MODALITAT C: Activitats d'àmbit local orientades a combatre la pobresa i l'exclusió social.

Formulari Modalitat C


MODALITAT D: Activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Formulari Modalitat D

Prepara la documentació

 • Formulari descriptiu del projecte
  Segons la modalitat escollida.

 • Pressupost del projecte
  (model de pressupost de despeses). Model únic per a totes les modalitats.

 • Modalitat A: Document emès i signat per la persona responsable de la contrapart en què es sol·liciti la col·laboració, es justifiqui l’interès de l’acció i la seva importància per als objectius estratègics de l’entitat i es descrigui el programa de treball i el calendari previst, com també altra documentació que acrediti els contactes previs o els precedents de col·laboració, si n’hi ha.

 • Cronograma d’activitats
  Pressupost detallat de l’acció i, si escau, documents acreditatius del finançament sol·licitat o, en el seu cas, aprovat per altres entitats.

 • Breu currículum de cadascun/a dels/de les membres de la UPC que es desplaçarà en el marc del projecte
  Hauran d’incloure una referència específica a la seva formació i/o experiència prèvia en els àmbits relacionats amb la cooperació per al desenvolupament.

 • Altra informació addicional que es consideri d’interès per a l’avaluació de la proposta.

Documentació a presentar si ets estudiant

Com presento la proposta?

1. Omple la sol·licitud

aplicació web Món CCD

La formalització de les sol·licituds s'ha de fer a través de l'aplicació Món CCD. Pots accedir amb l'usuari de la intranet UPC.

Accés a Món CCD

2. Adjunta la documentació

imatge-afegir.png

Annexa, en els espais habilitats a l’aplicació Món CCD, la documentació corresponent a cada modalitat.

3. Envia la sol·licitud

Un cop fet l'enviament electrònic, es genera un document de sol·licitud que cal signar i enviar per correu electrònic al CCD.

info.ccd@upc.edu