Comparteix:

Convocatòria d'ajuts del CCD

Al llarg del curs 2014-2015 s'han dut a terme els projectes de cooperació corresponents a la Convocatòria d'Ajuts del CCD de l'any 2014. La convocatòria ha esdevingut un dels mecanismes bàsics a través del qual es canalitza la implicació dels membres de la comunitat universitària en projectes i programes de cooperació per al desenvolupament en països del sud, en col·laboració amb altres actors socials.

La Campanya del 0’7% a la UPC fa possible aquesta Convocatòria d’Ajuts, que amb periodicitat anual impulsa un ampli ventall d’activitats de cooperació universitària al desenvolupament, amb una extensa participació d’estudiantat, professorat i PAS. Moltes d’aquestes accions es realitzen en col·laboració amb ONG i entitats del nostre entorn, amb la condició bàsica que en totes les propostes hi hagi una participació activa i directa de membres de la UPC.

La convocatòria promou la realització d’activitats que contribueixin a ampliar les capacitats i oportunitats de desenvolupament de la població de països d’IDH baix a través de la formació, la recerca aplicada i la transferència de tecnologia, així com el suport a universitats i centres de recerca i de formació d’aquests països. També s’inclou una línia específica de suport a iniciatives específicament orientades a sensibilitzar la nostra comunitat universitària sobre la problemàtica dels països del Sud i, també, a propostes d’Educació per al Desenvolupament (EpD) que es duguin a terme a la UPC.

La convocatòria es va resoldre a través de la resolució del Consell del CCD del 15 de maig de 2014. S’hi van prioritzar les accions a zones de menor desenvolupament relatiu, que beneficiaven els col·lectius més desfavorits i estaven sol·licitades i definides com a prioritàries per les entitats i institucions locals, i es va tenir en especial consideració la manera com es preveia assegurar la continuïtat dels efectes un cop finalitzada la intervenció. Es van prioritzar també aquelles accions promotores d’aprenentatge en l’àmbit de la tecnologia per al desenvolupament per part de membres UPC, valorant-ne especialment la realització de treballs finals de carrera o de màster, tesis doctorals i altres activitats relacionades amb programes acadèmics.

A la XXII edició, corresponent al 2014, s'hi van presentar 49 propostes, 26 a la línia de projectes a realitzar en col·laboració amb ONG i altres entitats (O), 18 eren iniciatives en col·laboració amb universitats o institucions afins en ciència i tecnologia (U) i 5 eren propostes d’educació per al desenvolupament i/o de sensibilització (EpD i S). Aquestes propostes eren articulades per 203 participants entre estudiants, personal acadèmic i PAS.

Es va donar suport a 42 de les 48 iniciatives presentades (24 de la tipologia O, 14 de la U i 4 d’EpD i S) amb una aportació econòmica total de 117.713 €. En aquestes 42 iniciatives hi participaven un total de 176 persones dels quals s’han desplaçat al terreny 106: 56 estudiants de grau, 7 estudiants de màster universitari, 5 estudiants de doctorat, 34 personal acadèmic i 4 PAS.

Pel que fa a la distribució territorial dels 38 projectes que impliquen desplaçaments i que han rebut recolzament en el marc de la convocatòria:En el gràfic següent es mostra de quines escoles són els responsables dels projectes:


A continuació us convidem a visitar les pàgines web de cada un dels projectes corresponents a aquesta convocatòria.

Pel que fa a la La convocatòria ha esdevingut un dels mecanismes bàsics a través del qual es canalitza la implicació dels membres de la comunitat universitària en projectes i programes de cooperació per al desenvolupament en països del sud, en col·laboració amb altres actors socials. La Campanya del 0’7% a la UPC fa possible aquesta Convocatòria d’Ajuts, que amb periodicitat anual impulsa un ampli ventall d’activitats de cooperació universitària al desenvolupament, amb una extensa participació d’estudiantat, professorat i PAS. Moltes d’aquestes accions es realitzen en col·laboració amb ONG i entitats del nostre entorn, amb la condició bàsica que en totes les propostes hi hagi una participació activa i directa de membres de la UPC. La convocatòria promou la realització d’activitats que contribueixin a ampliar les capacitats i oportunitats de desenvolupament de la població de països d’IDH baix a través de la formació, la recerca aplicada i la transferència de tecnologia, així com el suport a universitats i centres de recerca i de formació d’aquests països. També s’inclou una línia específica de suport a iniciatives específicament orientades a sensibilitzar la nostra comunitat universitària sobre la problemàtica dels països del Sud i, també, a propostes d’Educació per al Desenvolupament (EpD) que es duguin a terme a la UPC. La convocatòria es va resoldre a través de la resolució del Consell del CCD del 16 de maig de 2013. S’hi van prioritzar les accions a zones de menor desenvolupament relatiu, que beneficiaven els col·lectius més desfavorits i estaven sol·licitades i definides com a prioritàries per les entitats i institucions locals, i es va tenir en especial consideració la manera com es preveia assegurar la continuïtat dels efectes un cop finalitzada la intervenció. Es van prioritzar també aquelles accions promotores d’aprenentatge en l’àmbit de la tecnologia per al desenvolupament per part de membres UPC, valorant-ne especialment la realització de treballs finals de carrera o de màster, tesis doctorals i altres activitats relacionades amb programes acadèmics. A la XXI, corresponent al 2013 edició es van presentar 48 propostes, 30 a la línia de projectes a realitzar en col·laboració amb ONG i altres entitats (O), 14 eren iniciatives en col·laboració amb universitats o institucions afins en ciència i tecnologia (U) i 4 eren propostes d’educació per al desenvolupament i/o de sensibilització (EpD i S). Aquestes propostes eren articulades per 190 participants entre estudiants, personal acadèmic i PAS. Es va donar suport a 41 de les 48 iniciatives presentades (26 de la tipologia O, 13 de la U i 2 d’EpD i S) amb una aportació econòmica total de 114.790 €. En aquestes 48 iniciatives hi participaven un total de 180 persones dels quals s’han desplaçat al terreny 91: 36 estudiants de grau, 15 estudiants de màster universitari, 7 estudiants de doctorat, 31 personal acadèmic i 2 PAS.