Pla UPC Cooperació 2015

L'elaboració de la proposta de Pla


El procés d’elaboració d’aquest Pla UPC Cooperació 2015 és conseqüència, en primer lloc, de la manca llargament constatada d’un document estratègic que defineixi i orienti la política de cooperació universitària al desenvolupament de la UPC i, per altra banda, és el resultat directe del compromís assumit per l’actual equip de govern d’impulsar un treball en aquesta línia. En aquest sentit, el Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament va traslladar al CCD l’encàrrec de generar un procés participatiu que conclogués en una proposta de Pla de Cooperació UPC 2015 que se sotmetés a l’aprovació del Consell de Govern. El pla va ser aprovat pel Consell de Govern el passat 4 d'octubre de 2011.

Per a l’elaboració de l’estratègia que recull el Pla que es presenta a continuació s’ha partit d’una anàlisi i diagnosi en la que ha participat una bona part de la comunitat universitària. Els detalls d'aquest procés es poden llegir en el document Antecedents i metodologia, i el resultat es pot trobar a l'Annex: Anàlisi de context i diagnòstic.

Posteriorment, el Consell del CCD va demanar a un equip format per estudiants, PAS i PDI de diverses unitats, centres i departaments de la UPC que, amb el suport del Gabinet de Planificació i Qualitat, elaborés una primera versió de l’estratègia, que es presenta ara a la comunitat universitària per a la seva valoració i aportacions.

A totes les persones que han dedicat el seu temps i esforç a participar en les diferents fases d’aquest procés, el Consell del CCD vol agrair molt sincerament la seva predisposició, i dedicació i l’esperit de crítica constructiva que ha permès arribar a definir una estratègia institucional representativa i ambiciosa.

El Pla UPC Cooperació 2015


Documents en PDF