Comparteix:

Repte estratègic 4 - Millorar les activitats d’Educació per al Desenvolupament

L’activitat de la UPC en el camp de la cooperació al desenvolupament, inicialment articulada a l’entorn de l’extensió universitària, ha anat reforçant la seva connexió amb l’activitat acadèmica que es desenvolupa a la UPC, en correspondència amb el paper que se li ha assignat a la universitat com a actor de cooperació al desenvolupament.

La normativa i els instruments que guien la política de cooperació al desenvolupament han anat definint cada vegada amb més precisió els espais que corresponen a cada actor, com també la necessitat d’establir dinàmiques de treball col·laboratives i complementàries entre ells. En el cas de les universitats, s’identifica aquest espai d’actuació propi amb les que constitueixen les seves missions bàsiques: la formació, la recerca i la transferència de coneixement. 

OE9. A   Assegurar-se que en tots els graus de la UPC (i progressar en els postgraus)  s’imparteixin continguts relatius a desenvolupament humà i CUD en el marc de la competència genèrica de sostenibilitat i compromís social
 
OE9. B Fomentar que els centres incloguin en els seus programes de formació altres continguts i activitats específics sobre desenvolupament humà i cooperació al desenvolupament. (Assignatures específiques o itineraris amb formació específica, TFGs vinculats...)
 
OE9. C Implantar el sistema de reconeixement de sis ECTS vinculats a cooperació pel desenvolupament.
 
OE10. Millorar la formació especialitzada a nivell de Màsters en relació amb els àmbits d’expertesa propis de la UPC (ciència i tecnologia pel desenvolupament)
 
OE11. Ofertar programes de formació específica en EpD. (oferta de cursos específics per PDI, PAS. EST i Professorat de secundària...)
 
OE12. Ofertar activitats de sensibilització als campus (via escoles/campus) per a compartir les experiències de CUD i mostrar el treball d’altres actors.

Accedir al Fòrum

Tornar