Comparteix:

Governança, seguiment i avaluació

El Pla UPC Cooperació 2015 orienta la política de la UPC en CUD, i és assumit per tota la institució i pel seu equip de govern. La responsabilitat política és assumida pel Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament.
El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) coordinarà la seva implantació, i el Consell del CCD en realitzarà el seguiment.

El seguiment i avaluació del Pla se centrarà en el nivell de consecució dels seus objectius estratègics, i el grau de resposta als reptes estratègics i visió a llarg termini que es desprengui de les accions i els resultats obtinguts.

Per a articular aquest seguiment es constituirà una Comissió de Seguiment del Pla UPC Cooperació 2015, que estarà formada pel Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament, i pels/per les responsables de cada un dels objectius estratègics. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb el Consell del CCD, que elaborarà un informe de seguiment. Al final de l’etapa prevista per al desenvolupament del Pla, el Consell del CCD elaborarà un Informe Final i una proposta de treball per a l’elaboració del següent pla estratègic.

Accedir al Fòrum

Tornar