Comparteix:

Repte estratègic 5 - Reforçar les aliances i col·laboracions amb altres agents

La progressiva aparició de nous actors en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament demostra una sensibilització creixent des de tots els sectors de la societat, que enriqueix el conjunt de l’acció en la mesura que cadascun d’ells intervingui des dels àmbits que li corresponen en base a les seves potencialitats i possibilitats. La cerca de la complementarietat i l’acció coordinada entre els diversos actors tant del Nord com del Sud esdevé clau per augmentar l’impacte i la qualitat de les accions.

Les xarxes de coordinació universitària ofereixen espais de reflexió i acció conjunta que han permès avançar, tant en la definició del paper de les universitats com en la millora de les accions i la relació amb la resta d’actors del sistema de cooperació al desenvolupament.

Les institucions d’educació superior i els centres de recerca del Sud han de poder exercir en les societats en què s’hi insereixen el mateix paper que aquí reclamem per les nostres universitats: esdevenir agents i motors de progrés i de desenvolupament social i econòmic en el seu entorn. Constitueixen, òbviament, els nostres socis naturals, la qual cosa justifica que una part molt significativa de l’esforç de la UPC en cooperació al desenvolupament tendeixi a concentrar-se en el reforçament d’aquestes institucions, la millora de les capacitats de docència i de recerca, el suport als programes i estructures de funcionament, la seva inserció en el territori i el treball en xarxa, a través de col·laboracions estables que facilitin l’intercanvi i l’aprenentatge mutu.  


OE13. Potenciar el treball CUD de les associacions d’universitats a les quals pertany la UPC (CRUE, XVU, ACUP).
 
OE14. Identificar actors i línies de col·laboració estratègiques i articular-les a través d’activitats compartides i acords estables amb institucions del Nord i del Sud, en particular en l’àmbit de l’ensenyament superior.

Accedir al Fòrum

Tornar