Comparteix:

Repte estratègic 1: Consolidar el compromís institucional i de la comunitat universitària amb la CUD

L’activitat de la UPC en el camp de la cooperació al desenvolupament ha experimentat un creixement continuat d’ençà de la posada en marxa del CCD, l’any 1992, i la posterior constitució d’un fons propi vinculat a la Campanya del 0,7%. Aquesta línia d’acció, s’ha anat estenent de forma progressiva a la UPC, involucrant un nombre cada vegada més important de persones i d’actors que han evidenciat la voluntat d’assumir un paper actiu. En els darrers anys s’han constituït diferents estructures i associacions específicament orientades a treballar en el camp de la CUD, als que cal sumar moltes altres unitats que han anat incorporant aquesta temàtica als seus programes de treball. Tot i tenir naturalesa i enfocaments molt diversos, totes elles comparteixen l’objectiu de contribuir a reforçar el treball per al desenvolupament humà sostenible i la reducció dels desequilibris.

A partir de l’anàlisi de la situació actual de la CUD a la UPC, s’ha posat de manifest que esdevé essencial donar-li un nou impuls i reconèixer la seva importància com a part de la missió de la universitat i que la institució i la comunitat universitària ha de consolidar el seu compromís amb aquest eix de responsabilitat social, integrant-lo en el conjunt de la seva activitat i dotant-lo d’un sistema organitzatiu adequat i eficient.
 
OE 1. Fer explícit el compromís institucional amb la CUD
    1. Incloure el compromís amb la CUD als estatuts de la UPC i a la planificació i normativa interna, incloent la de les entitats del grup UPC, per consolidar-la com a part de l’activitat universitària i corresponsabilitzar el conjunt d’unitats.
    2. Connectar la política CUD amb la resta de politiques i d’estratègies sectorials de la UPC per generar coherència institucional i millorar-ne l’eficàcia
 
OE 2. Implantar un nou sistema organitzatiu en l’àmbit de la CUD
    1. Revisar el sistema organitzatiu de la CUD al conjunt de la UPC, per racionalitzar i fer més eficient l’activitat
    2. Adequar l’estructura i el model de funcionament del CCD com a motor per impulsar la CUD de la UPC
 
OE3. Facilitar canals i eines de participació i dotar-les amb els recursos adients per tal d’afavorir la implicació en CUD dels diferents col·lectius de la comunitat universitària

Accedir al Fòrum

Tornar