Comparteix:

9.1. - CEPA - Eines TIC i Comunicació 2.0

CEPA:

El Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) és una entitat que forma part de la federació Ecologistes de Catalunya i que té com a objectiu prioritari promoure la transformació ecològica del sistema productiu i socioeconòmic per evitar la degradació ambiental i els impactes a la salut i el medi.

Actua principalment en àmbits com: la prevenció i recuperació dels residus (ha desenvolupat un model propi, Residu Mínim, posat en pràctica per alguns ajuntaments i va dissenyar la 1a. planta a Catalunya de compostatge i triatge dels residus municipals), l’impuls a l’estratègia catalana Residu Zero i a plataformes ciutadanes com RZ, la transició energètica a models d’energies renovables i sostenibles, l’ús sostenible de l’aigua (en particular a la conca del Llobregat) i la preservació dels espais naturals i zones humides metropolitanes (parc natural de Collserola; zones humides del delta Llobregat).

L’associació està constituïda per sòcies i socis que paguen una quota anual per fer front a les necessitats bàsiques i no té professionals treballant. Ocasionalment rebem el suport de persones voluntàries que s’impliquen en algun tema o àmbit (elaboració de materials d’educació i sensibilització, aportació de criteris científics i tecnològics, anàlisi de plans i programes d'administracions públiques, resums de documentació, etc). Molt ocasionalment i dins de les seves possibilitats l’associació ha fet algun encàrrec per fonamentar alguna al·legació o demanda interposada per canviar actuacions o programes decidits per algunes empreses i administracions.

Descripció del voluntariat:

1. Contribuir a millorar la capacitat del CEPA-EdC de difondre informació i campanyes de sensibilització ambiental, especialment reforçant els modestos mitjans i recursos TIC amb què comptem, ara clarament insuficients.

2. Incrementar l’ús d'eines TIC per millorar l’intercanvi d’informació, la presa de decisions i la transparència del CEPA i de les altres entitats ecologistes i plataformes en què participem.

3. Millorar la capacitat de rebre aportacions i de fer arribar informació i difusió de propostes ambientals als associats, xarxes socials, públic en general, administracions, mitjans de comunicació, etc.

Aquests objectius es poden concretar en accions com ara:

- Posar en marxa o millorar les xarxes de relació entre els/les associats/des i activistes per mitjà de la utilització d’eines TIC per evitar els desplaçaments, poder fer reunions no presencials, facilitar la difusió d’informació o debatre i prendre decisions amb persones o plataformes implicades en conflictes ambientals a diversos llocs del territori.

- Ajudar a fer una diagnosi inicial per conèixer les limitacions de les eines TIC utilitzades (webs, blog, xats, formats, canals, etc.) i proposar possibilitats de millora en els tres objectius abans descrits.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Conèixer alguns dels reptes clau pel futur ambiental a partir de la mirada de les entitats ecologistes que actuem en el territori (CEPA; les entitats d’Ecologistes de Catalunya; les plataformes territorials i veïnals implicades en la defensa ambiental).

Aprendre a destriar i tenir criteri sobre els grans principis i acords ambientals (emergència climàtica, excés de residus, pèrdua de biodiversitat, contaminació atmosfèrica i ambiental, destrucció del territori i dels hàbitats, economia circular, ús eficient dels recursos, etc.) i com s’apliquen en la realitat: les dificultats per implantar-los, els punts de col·laboració i de conflicte amb les administracions i poders econòmics.

Aprendre a transformar els coneixements i recursos acadèmics adquirits en aportacions útils a les entitats ambientals que treballen (amb limitacions) per la preservació del territori, la millora ambiental i de la salut pública i la transformació dels models socioeconòmics vigents cap a models més sostenibles.

Incrementar el coneixement adquirit en el món acadèmic amb el coneixement complementari de les entitats socials. Conèixer la realitat, fortaleses i febleses dels àmbits del tercer sector ambiental i social.

Places: 1

Dates: a acordar a partir del mes de setembre.

Ubicació: la col·laboració es podrà fer bàsicament on line, amb trobades a l’oficina del carrer Bruc i/o al lloc habitual de reunions a l’Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu (el CEPA és una de les 12 entitats membres).

Horari: ens podem adaptar al que s’acordi.

Hores totals de dedicació mínimes: 60 h.

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Amb capacitat per impulsar els requeriments abans exposats i amb sensibilitat i interès per la cultura ambiental i de la sostenibilitat.